fotosiden fan Andrys Stienstra

Rollei 35 LED Seagull 4A 103A Kodak Vest Pocket Autographic Kodak Mini-Instamatic S 40 Suzuki Optical Co Camera-Lite Model II Canon A-1 Agfa Billy I 
Coronet  Ilford Sportslite Gossen Sixon Minolta F35 Big Finder Konica C35 EF Olympus XA1 + A9M Electronic Flash Kodak Folding Brownie Six-20 (Model 2) 
Asahi Pentax ME Nikon Nuvis 200 Yashica Electro 35 GS Olympus OM 10 Voigtländer Vitoret R Canon Canonet 28 Gossen Sixtinette 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

506262