fotosiden fan Andrys Stienstra

Nikon D70s Fuji DL-290 Zoom Kobold  King K.G. Regula IIa Petri Petriflex V3 Petri Petri CDS meter Micro 110 
Ricoh Auto Half E King K.G. Regula IP Agfa Clibo Blitzer type 6865 Wirgin Auta Yashica Half 17 Agfa Silette-L Sawyers View-Master Junior projector 
Revue 100 AF Pentacon Praktica LTL Agfa Isola II Ferrania Eura Pentax Optio M30 Agfa Optima 6000 pocket sensor Minolta 5000 Anniversery Kit 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

459436