fotosiden fan Andrys Stienstra

Kodak Brownie 127 Camera Kodak Brownie Cresta Kodak Brownie Starlet Camera Kodak Retina IF (type 046) Kodak Instamatic 224 Kodak Retina S2 (type 061) Kodak Instamatic 133 
Kodak Instamatic 133-X Kodak Instamatic 104 Kodak Instamatic camera 177X Kodak Instamatic 155-X Kodak Instamatic 56-X Kodak Pocket Instamatic 101 Kodak Pocket Instamatic 130 
Kodak Mini-Instamatic S 30 Kodak Instamatic Camera 77x Kodak Ektra 100 camera Kodak Ektra 200 camera Kodak Disc 4000 Kodak Advantix 1600 auto Kodak Ektasound 140 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

388904