fotosiden fan Andrys Stienstra

Nikon Nuvis 200 Yashica Electro 35 GS Olympus OM 10 Voigtländer Vitoret R Canon Canonet 28 Gossen Sixtinette Fuji TW-3 
Samsung AF Zoom 1050 Minolta Dimage S414 Olympus Trip XB40 AF Gomz Smena-8 Nikon F-301 Haking Flash 35 P Duo Lux  
Ilford Sporti Yashica Minister II Welta Gucki Nikon 1 S1 Nikon D7000 Nikon Nikkormat FT3 Ensign Greyhound 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

489378