Welta


1 Welta Gucki Welta Gucki
1931
2 Welta Reflekta I Welta Reflekta I
1950 ?

 


11347