Batacon Pocket 11013x17mm (pocket)


Made in Singapore. Ik wit fierder neat fan dizze kamera, mar ik fûn earne dat "Batacon" in hannelsmerk wie fan de "Batavia Multimedia GmbH &
Co. Vertriebs KG" ("Noris" wie in oar hannelsmerk fan deselde firma).

Te keap! Nim kontakt mei my op.


Der binne noch gjin kommentaren van besikers

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Batacon Pocket 110
94 (01-06-2002)
14365