Ensign Ful-Vue60x60mm
Time & Instant
1946-1949


De earste Ensign Ful-Vue's waarden makke fan 1939 oant 1943. Dat wiene gewoane fjouwerkante bokskes, mar it opfallende wie de grutte siker boppe-op. Yn dy tiid hiene de measte kamera's noch hiele lytse sikerkes, d?r't it amper mei mooglik wie om te sjen wat der op 'e foto komme soe. Nei de oarloch waard der in tentoanstelling organisearre wêrfoar de Britse yndustry frege waard mei moderne produkten te kommen. Ensign makke doe in "streamline" model fan de Ful-Vue. Dizze kamera waard in grut sukses.
In soad ynformaasje is te finen op http://www.ensign.demon.co.uk/ful-vue.htm.

Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

i have an origing description of this camera and the camera for selling
sikkie@quicknet.nl (the Netherlands)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Ensign Ful-Vue
65
15159