Rollei B 3524x36mm
Triotar 3.5/40mm
B, 1/30-1/500s.
1969-1978


Om 1980 hinne hie ik dizze kamera sels ek foar derby. Bys?nder kameraatsje! Spitigernôch mist der in ring om de lins.

Net te keap!


Der binne noch gjin kommentaren van besikers

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Rollei B 35
Rollei B 35
Rollei B 35
Rollei B 35
Rollei B 35
289 (29-08-2018)
4059