Quarz M8mm


Noch hielendal sūnder elektryk: in fearmoter soarge foar it transport (en dus waarden de scčnes noait te lang...).

made in USSR

Net te keap!


Der binne noch gjin kommentaren van besikers

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Quarz M
26
9448