Micro 1108X11mm
F:8, 25 mm Fixed Focus
1/120 s
? 1986


In reklamedinkje, yn dit gefal foar Opel auto's. It is net mear as in h?lderke wat om de 110-kassette hinne knypt wurde kin. De kassette dy't der by sit is in dummy en kin br?kt wurde om muntsjes foar de parkearautomaat yn te bewarjen.

Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

Weer volgens McKeown's: 1985 waarde 1-10 us dollar
Duco Mus (Harlingen)

Looks cute, but I see nothing that suggests it is an 8x11 frame size. Dont you think it is more likely to be of the normal 13x17 frame size, like in other 110 cameras?
Dimitar (Bulgaria)

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
dstnukgvyd (swahuqlxxg)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Micro 110
Micro 110
Micro 110
Micro 110
Micro 110
Micro 110
205 (11-02-2006)
15496