Leitz Fodis1923-1930


nr. 1316

De Leitz Fodis wie de (earste?) losse ōfstānsmjitter fan de firma E. Leitz śt Wetzlar. Hy koe as accessoire op de Leica I set wurde (sjoch ūnderste foto's). Letter kamen yn de Leica II en lettere modellen pas de ynboude, keppele ōfstānsmjitters dy't mei itselde prinsipe wurken as dizze losse.

Myn omke kocht dizze ōfstānsmjitter twaddeh?ns al foar 1940 by syn kamera, de Wirgin Auta.

Net te keap!


Der binne noch gjin kommentaren van besikers

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Leitz Fodis
Leitz Fodis
Leitz Fodis
121 (14-08-2003)
11490