fotosiden fan Andrys Stienstra

Rollei 35 TE RoTo Ardita Leitz Fodis SCC No.2 Camera Sekonic Auto Lumi model 86 SiPix StyleCam Snap Voigtländer Bessa I 
Voigtländer (Zeiss Ikon) Vitessa 126 Electronic Vredeborch Felica Wirgin Auta Wirgin Edixa II Yashica EZ-matic Zeiss-Ikon Box Tengor 54/2 Zeiss-Ikon Nettar 515/2 
Zeiss-Ikon Nettar 517/16 ??? FM 135 fashion camera Concord Camera Le Clic - Le Tuff DSO-12 (UW) Zeiss-Ikon Ikomatic F Agfa Optima 200 sensor Agfa Isomat-Rapid Philips 17B 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

347667