fotosiden fan Andrys Stienstra

Agfa Agfamatic 508 Pocket Agfa Agfamatic 2000 flash pocket Agfa Mini Batacon Pocket 110 Beier Beirette Braun Paxina electramatic Canon TLb 
Canon Auto zoom 318M Coronet Cadet Dacora Digna Dacora Digna Dacora Dignette Dacora Super-Dignette electric-S Dufa Fit II Pionyr 
Ensign Ful-Vue Eumig P8 Phonomatic Novo Exacta EC-110 110 Pocket Camera Fuji DL-80 Fuji Disc 70 Gracia XLR-Tele-Elektroflash Ica Icarette 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497852