fotosiden fan Andrys Stienstra

Gomz Sokol Automat Gomz Lubitel 2 Minolta Hi-Matic AF2 Nikon EM Nikon FG Nikon F65 Nikon F65 
Olympus Trip 35 Olympus Trip 35 Olympus Pen EE-2 Olympus Camedia C-1 Pentacon FM Pentacon Pentona II Pentacon Praktica PL Nova I 
Pentacon Pentor Ib Pentacon Praktica Super TL Pentacon Praktica LLC Pentacon Praktica MTL5 Pentacon Praktica Super TL 1000 Pentacon Praktica CX-1 Revue minimatic pocket flash 206 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

521364