fotosiden fan Andrys Stienstra

Dufa Fit II Pionyr Ensign Ful-Vue Eumig P8 Phonomatic Novo Exacta EC-110 110 Pocket Camera Fuji DL-80 Fuji Disc 70 Gracia XLR-Tele-Elektroflash 
Ica Icarette Ilford Sportsman 300LK Ilford Sportsman E instant Kodak No.2A Folding Autographic Brownie Kodak Vest-Pocket Autographic Model B Kodak No.2 Hawk-Eye Model B Kodak Six-20 'Brownie' E 
Kodak Brownie 127 Camera Kodak Brownie Cresta Kodak Brownie Starlet Camera Kodak Retina IF (type 046) Kodak Instamatic 224 Kodak Retina S2 (type 061) Kodak Instamatic 133 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497848