fotosiden fan Andrys Stienstra

Ricoh Auto Half  Nikon F65  F65D Ricoh Singlex TLS Gracia XLR-Tele-Elektroflash Olympus C-1/D-100 Nikon FE Nikon EM 
Ihagee Exakta / Exa Nikon Nikkormat FT2 Olympus C-1/D-100 Voigtländer V200 BC Canon TLb Canon balg FL Nikon Coolpix 2000 
Polaroid 600 Kodak Flasholder Tokina 35mm-70mm f/3.5-4.8 Nikon EM Nikon EM Braun FK4 automatic Konica C35 V 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

506263