fotosiden fan Andrys Stienstra

Tokina 35-70 mm f:3,5-4,8 Sigma Zoom 1:4,5 f=100~200 mm Pentor 400mm Kodak Flasholder type B Agfa Clibo ??? Ticky Voigtländer VC 21 B 
Agfa ISI Agfa Agfatronic 221 CB Kodak Instamatic 155-X Ewolux 9800A Signal Self Timer Voigtländer V 200 BC Agfa Iso 
Voigtländer  Agfa Tully Olympus Electronic Flash A16 Sylvania FB 1b Fuji Fujica GA Kodak Disc 6000 Haking Disc 33T 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

347704