fotosiden fan Andrys Stienstra

Nikon F65 Olympus Trip 35 Olympus Trip 35 Olympus Pen EE-2 Olympus Camedia C-1 Pentacon FM Pentacon Pentona II 
Pentacon Praktica PL Nova I Pentacon Pentor Ib Pentacon Praktica Super TL Pentacon Praktica LLC Pentacon Praktica MTL5 Pentacon Praktica Super TL 1000 Pentacon Praktica CX-1 
Revue minimatic pocket flash 206 Polaroid Automatic 210 Polaroid Big Swinger 3000 Polaroid EE 44 Polaroid Land Camera 1000 Polaroid 600 Quarz M 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

417923