fotosiden fan Andrys Stienstra

Wirgin Edixa II Yashica EZ-matic Zeiss-Ikon Box Tengor 54/2 Zeiss-Ikon Nettar 515/2 Zeiss-Ikon Nettar 517/16 ??? FM 135 fashion camera Concord Camera Le Clic - Le Tuff DSO-12 (UW) 
Zeiss-Ikon Ikomatic F Agfa Optima 200 sensor Agfa Isomat-Rapid Philips 17B Kako Super Elite Adox  Tokina 35-70 mm f:3,5-4,8 
Sigma Zoom 1:4,5 f=100~200 mm Pentor 400mm Kodak Flasholder type B Agfa Clibo ??? Ticky Voigtländer VC 21 B Agfa ISI 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497842