fotosiden fan Andrys Stienstra

Agfa Mini Batacon Pocket 110 Beier Beirette Braun Paxina electramatic Canon TLb Canon Auto zoom 318M Coronet Cadet 
Dacora Digna Dacora Digna Dacora Dignette Dacora Super-Dignette electric-S Dufa Fit II Pionyr Ensign Ful-Vue Eumig P8 Phonomatic Novo 
Exacta EC-110 110 Pocket Camera Fuji DL-80 Fuji Disc 70 Gracia XLR-Tele-Elektroflash Ica Icarette Ilford Sportsman 300LK Ilford Sportsman E instant 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

429265