fotosiden fan Andrys Stienstra

Nikon 35 Ti QD Welta Reflekta I Agfa  Kodak Brownie Starmite II camera Canon Powershot S1 IS Kodak Brownie Six-20 Camera Model F Pentax Zoom 105 Super 
Bell and Howell PocketStar Z Popular 25CA Pentacon Praktica Super TL Kodak Ektra 100 Canon Powershot A 400 Agfa Optima 535 Sensor Electronic Minolta Autopak 550 
Eumig Mini 3 Rollei 35 LED Seagull 4A 103A Kodak Vest Pocket Autographic Kodak Mini-Instamatic S 40 Suzuki Optical Co Camera-Lite Model II Canon A-1 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497853