fotosiden fan Andrys Stienstra

Fuji DL-80 Fuji Disc 70 Gracia XLR-Tele-Elektroflash Ica Icarette Ilford Sportsman 300LK Ilford Sportsman E instant Kodak No.2A Folding Autographic Brownie 
Kodak Vest-Pocket Autographic Model B Kodak No.2 Hawk-Eye Model B Kodak Six-20 'Brownie' E Kodak Brownie 127 Camera Kodak Brownie Cresta Kodak Brownie Starlet Camera Kodak Retina IF (type 046) 
Kodak Instamatic 224 Kodak Retina S2 (type 061) Kodak Instamatic 133 Kodak Instamatic 133-X Kodak Instamatic 104 Kodak Instamatic camera 177X Kodak Instamatic 155-X 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497849