fotosiden fan Andrys Stienstra

Agfa Agfamatic 50 Agfa Agfamatic 4008 pocket sensor Agfa Optima 1035 sensor Agfa Autostar pocket Agfa Agfamatic tele 2008 pocket sensor, type 2311 Agfa Agfamatic 508 Pocket Agfa Agfamatic 2000 flash pocket 
Agfa Mini Batacon Pocket 110 Beier Beirette Braun Paxina electramatic Canon TLb Canon Auto zoom 318M Coronet Cadet 
Dacora Digna Dacora Digna Dacora Dignette Dacora Super-Dignette electric-S Dufa Fit II Pionyr Ensign Ful-Vue Eumig P8 Phonomatic Novo 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

439095