fotosiden fan Andrys Stienstra

??? Ticky Voigtländer VC 21 B Agfa ISI Agfa Agfatronic 221 CB Kodak Instamatic 155-X Ewolux 9800A Signal Self Timer 
Voigtländer V 200 BC Agfa Iso Voigtländer  Agfa Tully Olympus Electronic Flash A16 Sylvania FB 1b Fuji Fujica GA 
Kodak Disc 6000 Haking Disc 33T Minolta Disc-5 Ricoh 500 G Premier Disc PC-30 Agfa Isola Fuji Disc 50 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

454260