fotosiden fan Andrys Stienstra

Suzuki Optical Co Camera-Lite Model II Canon A-1 Agfa Billy I Coronet  Ilford Sportslite Gossen Sixon Minolta F35 Big Finder 
Konica C35 EF Olympus XA1 + A9M Electronic Flash Kodak Folding Brownie Six-20 (Model 2) Asahi Pentax ME Nikon Nuvis 200 Yashica Electro 35 GS Olympus OM 10 
Voigtländer Vitoret R Canon Canonet 28 Gossen Sixtinette Fuji TW-3 Samsung AF Zoom 1050 Minolta Dimage S414 Olympus Trip XB40 AF 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497858