fotosiden fan Andrys Stienstra

Traveler AF-Zoom 90 Samsung AF Zoom 770 Fuji Fujifilm Crystal 20 automatic Kodak Ektra 12-EF camera Ricoh Auto Half  Nikon F65  F65D Ricoh Singlex TLS 
Gracia XLR-Tele-Elektroflash Olympus C-1/D-100 Nikon FE Nikon EM Ihagee Exakta / Exa Nikon Nikkormat FT2 Olympus C-1/D-100 
Voigtländer V200 BC Canon TLb Canon balg FL Nikon Coolpix 2000 Polaroid 600 Kodak Flasholder Tokina 35mm-70mm f/3.5-4.8 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

459440