fotosiden fan Andrys Stienstra

Nikon F65 Nikon F65 Olympus Trip 35 Olympus Trip 35 Olympus Pen EE-2 Olympus Camedia C-1 Pentacon FM 
Pentacon Pentona II Pentacon Praktica PL Nova I Pentacon Pentor Ib Pentacon Praktica Super TL Pentacon Praktica LLC Pentacon Praktica MTL5 Pentacon Praktica Super TL 1000 
Pentacon Praktica CX-1 Revue minimatic pocket flash 206 Polaroid Automatic 210 Polaroid Big Swinger 3000 Polaroid EE 44 Polaroid Land Camera 1000 Polaroid 600 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497845