fotosiden fan Andrys Stienstra

Pentacon Praktica Super TL 1000 Beier Beirette Pentax Espio 115 Canon RC 760 Pentacon Praktica B 200 Nikon 35 Ti QD Welta Reflekta I 
Agfa  Kodak Brownie Starmite II camera Canon Powershot S1 IS Kodak Brownie Six-20 Camera Model F Pentax Zoom 105 Super Bell and Howell PocketStar Z Popular 25CA 
Pentacon Praktica Super TL Kodak Ektra 100 Canon Powershot A 400 Agfa Optima 535 Sensor Electronic Minolta Autopak 550 Eumig Mini 3 Rollei 35 LED 

 

  Frysk

Op dizze side publisearje ik wat oer myn samlinkje foto-apparatuer. As jo kommentaar hawwe, dan hear ik it graach:

  

  Nederlands

Op deze pagina publiceer ik over mijn verzameling foto-apparatuur. Ik stel zeker prijs op uw commentaar:

     English

On this site I will publish something about my still growing collection photographica. I would like to hear your comment:

andrys@stienstra.net

In oersjoch fan in part fan myn kolleksje

Lid fan: / Member of:

497840