Agfa Isola I60x60mm
meniscus 1:11/72,5 mm
1/30, B, M
1957-1963


De lens fan dizze kamera kin ynskood wurde.

Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

Ik heb ook zo'n camera en zou graag willen weten wat de waarde is op dit moment. Weet u dat? vriendelijke groet Jan
Jan van Oost (Velserbroek)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Agfa Isola I
42
9815