Quarz M8mm


Noch hielendal sûnder elektryk: in fearmoter soarge foar it transport (en dus waarden de scènes noait te lang...).

made in USSR

Net te keap!


(tafoege kommentaar fan besikers:)

i have this camera i would like to know how old is it and value thanks kieran
kieran (ireland)

 

Ha jo oanfoljende ynformaasje? Folje it formulier yn!

Jo namme :
Wenplak :
email :
Oanfoljende ynformaasje :

 


   Quarz M
26
9018